slider image 0 slider image 1 slider image 2
نمره قبولی درس روخوانی قرآن

 

 

قابل توجه دانشجویان محترم:

نمره قبولی درس روخوانی قرآن 12 می باشد.