slider image 0 slider image 1 slider image 2
برنامه زمانبندی ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال اول و دوم و تابستان 99-981398/06/10

برنامه زمانبندی ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال اول و دوم و تابستان 99-98 دانشگاه آزاد اسلامی خسروشاه
نیمسال ثبت نام و انتخاب واحد شروع کلاسها حذف و اضافه پایان کلاس برگزاری امتحانات
اول 09/06/98
لغایت
21/06/98
23/06/98 06/07/98 لغایت
11/07/98
12/10/98
 
14/10/98
لغایت
26/10/98
دوم 05/11/98
لغایت
 10/11/98
12/11/98 26/11/98 لغایت 01/12/98 22/03/99 24/03/99
لغایت
05/04/99
دوره تابستان 07/04/99
لغایت
 12/04/99
14/04/99 --- 23/05/99 25/05/99
لغایت
30/05/99