slider image 0 slider image 1 slider image 2 slider image 3 slider image 4
اطلاعیه1398/02/30

قابل توجه دانشجویان محترم گروه کامپیوتر
امتحان عملی پایان ترم آزمایشگاه پایگاه داده روز یکشنبه مورخ 98/03/05 ساعت 3 بعد ازظهربرگزار خواهد شد.