slider image 0 slider image 1 slider image 2 slider image 3 slider image 4
تاثیر مولفه های مثبت روان شناختی بر سلامت سازمانی1397/04/27

 


دانشگاه آزاد اسلامی خسروشاه
 
تاثیر مولفه های مثبت روان شناختی
بر سلامت سازمانی
 
 
تهیه و تنظیم : اداره آموزش
دانشگاه آزاد اسلامی خسروشاه

================================================

روان شناسی مثبت به دنبال افزایش و بهبود بهزیستی ، کیفیت زندگی و شادکامی است .
روان شناسی مثبت در مقابل دید منفی که به دنبال آن مسائل و مشکلاتی از قبیل افسردگی ، استرس ، اضطاب ، افکار خودکشی و بیماری های روان شناختی است قرار دارد .
مولفه های مثبت روان شناختی به نمونه ای از توانایی های انسان اشاره دارد که موضوع اصلی روان شناختی مثبت نگر را تشکیل می دهد .
تعریف کوتاهی از مولفه های مثبت روان شناختی :
خوش بینی : خوش بینی به عنوان یک صفت شخصیتی گسترده است که مشخصه آن انتظارات خوش بینانه کلی است.
احساس کارآمدی : مجموعه ای از اندیشه هایی که در نظریه شناختی – اجتماعی شخصیت کلی تر او در هم تنیده است . خودکارآمدی شامل باورهای ما در مورد توان سازماندهی و اجرای موثر تکالیف در حیطه شخصی است .
منبع : سلیگمن، مارتین. (1989 ) . شادمانی درونی روان شناسی مثبت گرا در خدمت خشنودی پایدار. مترجمین : تبریزی ،مصطفی ،کریمی،رامین، نیلوفری(1389) ، علی ، تهران: دانژه
احساس کنترل : یعنی تا چه انداه انتظار داریم منابع مهم تقویت تحت کنترل خودمان باشد و یا از عوامل بیرونی مثل شانس ، سرنوشت تاثیر پذیرند .
هدفمندی : لازمه داشتن یک زندگی ایده آل ، داشتن هدف مشخص و تعیین مسیر می باشد . داشتن هدف برنامه ریزی را در پی دارد و داشتن برنامه هدف ها را محقق می سازد و در نهایت برنامه ریزی درست موفقیت می آفریند .
امیدواری : امید عبارت است از : توانایی طراحی گذرگاه هایی به سوی هدف های مطلوب به رغم موانع موجود برای استفاده از این گذزگاهها.
معنی : معنی از متصل شدن به چیزی بزرگ تر ناشی می شود و آن ماهیتی که شما خود را به آن متصل می کنید هر اندازه بزرگ تر باشد ، معنای بیشتر به زندگی شما می دهد .
وظیفه شناسی : وجدانی بودن یعنی نظارت وجدان بر کنش های فردی . 
بخشش : یک حرکت شخصی – اجتماعی در قبال یک تخطی مشخص است که خطاکار در ارتکاب به آم مسئول است.
رضایت از زندگی : بازتاب توان میان آرزوهای شخص و وضعیت فعلی او می باشد که هرچه شکاف میان آرزوهای فرد و وضعیت عینی وی بیشتر شود ، رضایت مندی او کاهش می یابد .
اجتماعی بودن : فرآیندی که در آن به تعبیر و تفسیر عقاید دیگران پرداخته می شود و سپس بر اساس پیش بینی که از انتظارات دیگران وجود دارد ، در مقابل آنها به ایفای نقش پرداخته می شود .
عزت نفس : احساس خود ارزشی که از نسبت موفقیت های واقعی بر موفقیت های ادعا شده به دست می آید .
احساس آرامش : آرامش یک حالت روحی و روانی است که خودش قابل رویت نیست ولی آثار آن در گفتگوهای فردی و اجتماعی قابل رویت است .
قدردانی: ارج نهادن به منش اخلاقی برتر شخص دیگر است . قدرشناسی وقتی حاصل می شود که ما تصدیق میکنیم در یک رابطه ، رفتار اجتماعی مثبتی را از دیگری دریافت کرده ایم.
شادمانی : شادی با مجموعه ای از کلمات مثبت از قبیل : نشاط ، خرسندی ، مسرت و سرخوشی هم معنا است .